Wie is Jezus?

Vijf inleidende Bijbelstudies

I. Jezus: Zijn Geboorte

In deze studie zien we:

  Hoe het Lukas-evangelie overeenstemt met de geschiedenis.
  Dat Jezus de "Zoon van God" is.
  Wat Jezus over zijn komst vertelde.

Achtergronden van het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament is samengesteld uit verscheidene korte boeken en brieven. Onze nederlandstalige Bijbel-uitgaven zijn vertalingen van wat de eerste Christenen hebben geschreven. Deskundigen zeggen ons dat we met zekerheid mogen aannemen dat de teksten waarop deze vertalingen gebaseerd zijn weinig of geen fouten bevatten. Hoe kunnen we daar zeker van zijn?

In de eerste eeuw van het christendom waren er heel wat geschriften over het leven van Jezus. Maar sommigen hadden een hoger aanzien: ze waren geschreven door Jezus' volgelingen en door zijn vrienden. Deze evangeliën en brieven werden zorgvuldig met de hand overgeschreven. In de loop der jaren hebben archeologen duizenden van deze manuscripten met gedeelten van het Nieuwe Testament en zelfs volledige kopies teruggevonden. Door deze met mekaar te vergelijken komen we heel dicht bij de tekst van de originele schrijvers. Sommige van die kopies werden binnen de eerste eeuw na het origineel vervaardigd.

Om te beseffen hoe betrouwbaar deze teksten zijn moeten we het Nieuwe Testament maar vergelijken met andere geschriften die ongeveer even oud zijn als het Nieuwe Testament. Zo schreef bv. Julius Ceasar ongeveer 50 jaar voor de geboorte van Christus een boek "Over de Gallische Oorlogen". We beschikken uiteraard niet over de originele kopij. Maar we hebben negen of tien kopies waarvan de oudste ongeveer 900 jaar ouder is dan het origineel. Dit is een gewone tijdspanne voor de geschriften uit de oudheid.

Als we de historische betrouwbaarheid van de Bijbel onderzoeken komen we tot de bevinding dat er duizende manuscripten van de Nieuw-testamentische boeken bestaan. Daarom mogen we met zekerheid aannemen dat we over de exacte tekst beschikken, zoals Lukas, Paulus, of anderen die geschreven hebben.

Over de Auteur
De auteur van dit Evangelie, Lukas, heeft ook nog een ander Nieuw-testamentisch boek geschreven: "De Handelingen van de Apostelen". Hij was de enige niet-Joodse Nieuw-testamentische schrijver en hij was arts. Anderen bevestigen dat hij een zorgvuldig en betrouwbaar historicus was.

A. Het Lukas-Evangelie: feiten of verzinsels?

 1. Waar haalde Lukas zijn informatie? (1:2)
 2. Hoe schreef hij die op? (1:3)
 3. Waarom zou Lukas deze inleiding geschreven hebben?

B. Waar kwam Jezus vandaan?

Lukas geeft bijzonderheden over de unieke oorsprong van Jezus, in in de volgende passage wordt uitgelegd hoe Jezus geboorte voorspeld was.

 1. Wat zou de toekomst brengen voor Maria's kind? (1:32,33)
 2. Hoe werd Jezus "ontvangen"? (1:35-37)
 3. Er wordt gezegd dat Jezus Gods Zoon is. Wat zeggen deze verzen over Jezus' afkomst?

C. Jezus verklaart het doel van zijn komst
Jezus werd geboren in Bethlehem, in Jedea, in het zuiden van Palestina. Hij groeide op in een onbelangrijke plaats die Nazareth heet, in Galilea, in het noorden van Palestina. Jezus was een timmerman, maar op zijn dertigste werd hij een godsdienstig leraar, die van stad tot stad trok.

In Lukas 4:14-22 lezen we hoe Jezus met zijn onderwijs begon. Hij ging naar de synagoge, het gebouw waar de plaatselijke eredienst werd gehouden. Hoewel hij waarschijnlijk geen hogere godsdienstige opleiding had genoten dan de gemiddelde Joodse man luisterden de mensen graag naar Hem. Men vroeg Hem het woord te voeren in de synagoge van Nazareth.

 1. Welke soorten van mensen wilde Jezus helpen? (4:18)
  Wie denkt u dat daarmee bedoeld werden?
 2. Wat kwam Hij aankondigen? (4:19)
  Wat betekent dit?
 3. Waaraan zouden de mensen in de synagoge gedacht hebben doen hij de woorden in vers 21 uitsprak?

Om over na te denken
Jezus kwam voor de "armen", de "gevangenen", de "blinden", en de "verbrokenen". Op welke wijze zijn mensen in onze tijd arm, gevangen, blind of verbrokenen?

 Naar de TWEEDE BIJBELSTUDIE

 Terug naar WIE IS JEZUS

 Terug naar ONTMOETING inhoud

1/1998