Wie is Jezus?

REDENEN OM TE GELOVEN


De opstanding is het centrale punt in het geloof van een christen. Er zijn verschillende redenen waarom iemand die de opstanding bestudeert gelooft dat ze heeft plaatsgehad:

[Jesus teaching from a boat]VOORSPELD: In de eerste plaats heeft Jezus Zelf Zijn dood en opstanding voorspeld - en Zijn dood en opstanding verliepen exact zoals Hij had voorspeld (zie Lukas 18:31-33).

HET LEGE GRAF: In de tweede plaats is de opstanding de enige aanvaardbare verklaring voor Zijn lege graf. Een nauwkeurig lezen van de bijbelse passages toont dat het graf waar het lichaam van Jezus werd neergelegd streng bewaakt werd door Romeinse soldaten en werd afgesloten met een enorme rotsblok. Indien Jezus niet dood zou geweest zijn maar enkel bewusteloos - zoals sommigen beweren - zouden de bewakers en de kolossale steen hem hebben belet te ontsnappen; ook elke poging van zijn volgelingen om Zijn lichaam weg te nemen zouden hierdoor zijn verhinderd. Jezus vijanden daarentegen zouden zijn lichaam nooit hebben weggenomen omdat het verdwijnen van Zijn lichaam uit het graf enkel het geloof in Zijn opstanding zou hebben bevestigd.

PERSOONLIJKE ONTMOETINGEN: In de derde plaats is de opstanding de enige verklaring voor de verschijningen van Jezus aan zijn discipelen. Na Zijn opstanding is Jezus ten minste tien maal verschenen aan mensen die Hem gekend hadden en aan 500 personen bij een gelegenheid. De Heer bewees dat deze verschijningen geen hallucinaties waren: Hij at en praatte met hen en zij konden Hem aanraken. (Zie 1 Johannes 1:1)

DE GEBOORTE VAN DE GEMEENTE: Ten vierde is de opstanding de enige redelijke verklaring voor het begin van de christelijke Gemeente. De christelijke Gemeente is tot nog toe de grootste instelling die er bestaat of ooit bestaan heeft in de wereldgeschiedenis. Meer dan de helft van de eerste preek die ooit werd gehouden had betrekking op de opstanding (Handelingen 2:14-36). Uiteraard wist de eerste kerk dus dat dit de grondslag was van hun boodschap. De vijanden van Jezus en Zijn volgelingen hadden toen kunnen gestopt worden door eenvoudig Jezus lichaam te tonen.

VERANDERDE LEVENS: In de vijfde plaats is de opstanding de enige logische verklaring voor de veranderde levens van de discipelen. Zij lieten Hem in de steek voor Zijn opstanding; na Zijn dood waren ze ontmoedigd en angstig. Zij verwachtten niet dat Jezus uit de dood zou opstaan (Lukas 24:1-11).

Na Zijn opstanding en na hun Pinkster-ervaring waren diezelfde ontmoedigde, teleurgestelde en ontgoochelde mannen en vrouwen veranderd dood de machtige kracht van de verezen Christus. In Zijn naam keerden zij de wereld ondersteboven. Velen lieten het leven omwille van hun geloof; anderen werden op vreselijke wijze vervolgd. Hun moedig gedrag zou zinloos zijn geweest indien ze er niet van overtuigd waren dat Jezus werkelijk uit de dood was opgestaan - een feit dat waard was omvoor te sterven.

In de 40 jaren dat ik heb mogen werken met intellectuelen uit de universitaire wereld moet ik de eerste persoon nog tegenkomen die de overweldigende bewijzen die de Godheid en de opstanding van Jezus van Nazareth aantonen grondig heeft onderzocht en die niet moet toegeven dat Hij inderdaad de Zoon van God is, de beloofde Messias. Diegenen die niet geloven geven eerlijk toe: "Ik heb nog niet de tijd gevonden om de Bijbel te lezen en de historische feiten aangaande Jezus te onderzoeken."

[Jezus met een klein meisje] EEN LEVENDE HEER: Door Jezus opstanding zijn Zijn volgelingen meer dan een groep mensen die de ethische leerstellingen van een overleden stichter in acht nemen. Zij hebben een levende, persoonlijke relatie met een levende Heer. Jezus Christus leeft vandaag en Hij zegent en verrijkt de levens van allen die op Hem vertrouwen en Hem gehoorzamen. Doorheen de eeuwen hebben talrijke mensen getuigd van die werkelijkheid van Jezus Christus in hun leven, onder hen velen die de wereld grondig hebben beinvloed.

De Franse fysicus en filosoof Blaise Pascal getuigde van de noodzaak om Jezus te kennen toen hij zei: "Er is een door God geschapen vacuum in het hart van ieder mens, een vacuum dat alleen God kan vullen door Zijn Zoon Jezus Christus."

Wilt u Jezus Christus leren kennen als uw persoonlijke en levende Redder? Hoe onwaarschijnlijk dit op dit moment ook voor u mag lijken, het kan! Jezus zelf verlangt naar een persoonlijke en liefdevolle relatie met u en Hij heeft daarvoor reeds al het nodige gedaan.

Klik HIER als je wilt weten hoe je een persoonlijke relatie met de levende Christus moet beginnen....

 Naar de VOLGENDE pagina

 Terug naar de VORIGE pagina

 Terug naar ONTMOETING inhoud

1/1998